Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sky-blue /,skai'blu:/  

  • Tính từ
    xanh da trời
    Danh từ
    màu xanh da trời, màu thanh thiên