Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sky truck /'skai'trʌk/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) máy bay vận tải