Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sky pilot /'skai,pailət/  

  • Danh từ
    (từ lóng) mục sư