Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sky marker /'skai'mɑ:kə/  

  • Danh từ
    đèn dù, pháo sáng