Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skirt-dancing /'skə:t,dɑ:nsiɳ/  

  • Danh từ
    sự nhảy xoè váy