Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skirt-dancer /'skə:tdɑ:nsə/  

  • Danh từ
    người nhảy xoè váy