Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skipper's daughters /'skipəz'dɔ:təz/  

  • Danh từ số nhiều
    sóng bạc đầu