Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác ski-stick)
    gậy trượt tuyết