Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skipjack /'skipdʤæk/  

  • Danh từ
    con nhảy (đồ chơi của trẻ con)
    cá nhảy; bọ nhảy