Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skipants /'ski:pænts/  

  • Danh từ
    quần trượt tuyết, quần đi xki