Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skip-bomb /'skipbɔm/  

  • Động từ
    (quân sự) bay là là để ném bom