Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skin-dresser /'skin,dresə/  

  • Danh từ
    người thuộc da lông