Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skin-bound /'skinbaund/  

  • Tính từ
    có da bọc căng, căng da
    (y học) bị bệnh cứng bì