Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skin magazine /'skin,mægə'zi:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng) báo ảnh đàn bà khoả thân