Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi, bỏ đi