Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skid-row /'skid'rəʊ/  

  • Danh từ
    (Mỹ, tiếng lóng)
    khu tụ tập của tụi vô lại (ở một thành phố)

    * Các từ tương tự:
    skid row