Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sân trượt (để lái xe tập lái không để xe trượt bánh)