Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skeleton crew /'skelitn'kru:/  

  • Danh từ
    cán bộ khung của đội thuỷ thủ