Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người sắp xếp (vật dụng) theo cỡ to nhỏ
    máy tuyển quặng