Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (trong từ ghép) có quy mô như thế nào đó

    * Các từ tương tự:
    -sized