Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

size-stick /'saizstik/  

  • Danh từ
    thước đo chân (của thợ giày)