Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỗ chai yên (trên lưng ngựa)