Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sitar /si'tɑ:[r]/  /'sitɑ:[r]/

  • Danh từ
    đàn xita (Ấn Độ)