Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc biểu tình ngồi