Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sit-down /'sitdaʊn/  

 • Danh từ
  (cách viết khác sit-down strike)
  cuộc đình công ngồi, cuộc đình công chiếm xưởng
  Tính từ
  được phục vụ tại bàn (bữa ăn)
  a sit-down lunch
  một bữa trưa được phục vụ tại bàn

  * Các từ tương tự:
  sit-down strike