Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

singsong /'siŋsɒŋ/  

  • Danh từ
    lối ê a (khi nói)
    speak in a singsong
    nói kiểu ê a
    (khẩu ngữ) buổi ca hát tập thể