Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single-mindedly /,siŋgl'maindidli/  

  • Phó từ
    [một cách] chuyên chú