Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single-acting /'siɳgl'æktiɳ/  

  • Tính từ
    (kỹ thuật) một chiều