Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single parent /,siŋgl'peərənt/  

  • Danh từ
    gà trống nuôi con; mẹ góa nuôi con