Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ, Danh từ
    (cách viết khác Indian file)
    hàng một
    chúng tôi đi hàng một qua hành lang hẹp