Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single entry /'siɳgl'entri/  

  • Danh từ
    (thương nghiệp) kế toán đơn