Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single cream /,siŋgl'kri:m/  

  • Danh từ
    kem ít chất béo