Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

single combat /,siŋgl'kɒmbæt/  

  • Danh từ
    cuộc đấu tay đôi (có vũ khí)