Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simultaneously /,siml'teiniəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] đồng thời, cùng lúc