Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simoleon /si'nouliən/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô la