Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con khỉ
  Tính từ
  [thuộc] khỉ; như khỉ
  a simian appearance
  vẻ ngoài như khỉ