Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silencer /'sailənsə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ, muffler)
    bộ tiêu âm (ở xe)