Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signet ring /'signitriŋ/  

  • Danh từ
    nhẫn khắc (ngày trước dùng làm ấn)