Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signal-station /'signl,steiʃn/  

  • Danh từ
    đài tín hiệu