Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signal-gun /'signlgʌn/  

  • Danh từ
    (quân sự) tiếng súng hiệu