Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signal-box /'signəl bɒks/  

  • Danh từ
    (Mỹ signal-tower)
    trạm đèn hiệu (đường sắt)