Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signal-book /'signlbuk/  

  • Danh từ
    (quân sự); (hàng hải) cẩm nang tín hiệu ((như) code of signals)