Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

signal corps /'signl'kɔ:/  

  • Danh từ
    (quân sự) binh chủng thông tin