Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khả năng nhìn vào một bản nhạc là chơi (hát) được ngay