Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    [có khả năng] nhìn vào một bản nhạc là chơi (hát) được ngay

    * Các từ tương tự:
    sight-reading