Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    phần sảy ra (như sạn, trấu...)