Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường ở từ ghép)
    cái rây (chủ yếu dùng trong công việc nấu nướng)
    cái rây bột