Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

siege-works /'si:dʤwə:ks/  

  • Danh từ số nhiều
    công sự vây hãm (của đội quân vây hãm)