Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

siege-train /'si:dʤtrein/  

  • Danh từ
    (sử học) phương tiện vây hãm (pháo và các thứ vũ khí, dụng cụ khác dùng trong việc vây hãm)