Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chế độ kinh tế tự túc (hạn chế nhập khẩu)